Koordinátor

Aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu

Cvičnej školy

Dochádzkový systém

Environmentálnej výchovy

Finančnej gramotnosti

Informatizácie školy

Informačných panelov

Mediálnej výchovy

Prevencie drogových závislostí, kriminality a iných sociálno - patologických javov

Propagácie a marketingu

Výchovy k ľudským právam

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |