Školský psychológ

Koordinátor: Mgr. Lenka Matušíková

Konzultácie: každý deň podľa potreby 

Kontakt: 0905 899 925

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 • pre študentov v prípade potreby, kedykoľvek počas pracovných dní
 • pre rodičov po predchádzajúcom, najlepšie telefonickom dohovore: 0905 899 925
 • pre pedagógov v prípade potreby kedykoľvek

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, učiteľom, rodičom, riaditeľke či iným pracovníkom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa školská psychologička riadi etickým kódexom  práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa.


Časový harmonogram práce školskej psychologičky 2016/2017
Pondelok - Piatok
7:00 -
8:00
-
administratívna činnosť
8:00 -
11:30
-
príprava na odbornú činnosť
   -
individuálna prípadová
11:30-
12:00
-
obed
12:00-
15:00
-
individuálna prípadová práca so študentmi
   -
práca s triednymi kolektívmi


Etika práce školského psychológa:
 1. Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
 2. Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
 3. Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
 4. Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
 5. Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
 6. Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
 7. Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
 8. Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
 9. Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
 10. Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
 11. Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
 12. Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.

Časový harmonogram vytýčených úloh:

September:

 • Triednické hodiny s témou Komunikačné zručnosti - techniky správneho počúvania.
 • Beseda v II. B ZA v rámci VMR s témou - Zdravé partnerské vzťahy.
 • Preventívny program zameraný proti sociálno - patologickým javom v 1. ročníkoch.
 • Meranie učebných štýlov v 1. ročníkoch.
 • Prednáška efektívneho učenia sa „Učiť sa učiť“ v 1. ročníkoch.
 • Konzultačno - poradenská činnosť poskytovaná žiakom aj pedagógom.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Priebežné informovanie žiakov IV. ročníkov o možnostiach štúdia na VŠ a prípravných kurzoch na prijímacie pohovory (informačný panel s ponukami prípravných kurzov, možnosťami štúdia na VŠ).
 • Vykonať prieskum študentov so špeciálno - výchovno - vzdelávacími potrebami v spolupráci s triednymi učiteľmi a spracovať po jednotlivých ročníkoch.
Október:
 • Triednické hodiny na tému Komunikačné zručnosti - neverbálna komunikácia a proxemika.
 • Preventívny program zameraný proti sociálno-patologickým javom v 1. ročníkoch.
 • Meranie učebných štýlov v 1. ročníkoch.
 • Sociometria - meranie sociálnych vzťahov v triedach.
 • Diskusia a predstavenie činnosti CPPPaP v II.B ZA v rámci VMR.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Kontrola dochádzky.
 • Účasť na výstave vysokoškolského a pomaturitného vzdelávania Gaudeamus.
 • Monitorovať problémy žiakov s adaptáciou na nové prostredie- dotazník, výsledky konzultované s vedením školy a triednymi učiteľmi.

November:

 • Triednické hodiny na tému Konflikt - stratégie riešenia konfliktov.
 • Preventívny program zameraný proti sociálno-patologickým javom v 1. ročníkoch.
 • Sociometria - meranie sociálnych vzťahov v triedach .
 • Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.
 • Diskusia podľa potrieb žiakov v II.B ZA v rámci VMR.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Spolupráca s vedením školy pri organizovaní Dňa otvorených dverí na škole.
 • Vyplnenie a kontrola prihlášok na VŠ.
 • Kontrola dochádzky.

December:

 • Triednické hodiny na tému Konflikt - predchádzanie konfliktom.
 • Preventívny program zameraný proti sociálno-patologickým javom v 1. ročníkoch.
 • Sociometria - meranie sociálnych vzťahov v triedach.
 • Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky .
 • Aktuálne informácie maturantom o možnostiach štúdia na VŠ.
 • Kontrola dochádzky.

Január:

 • Triednické hodiny na tému Konflikt - predchádzanie konfliktom.
 • Preventívny program zameraný proti sociálno - patologickým javom v 1. ročníkoch.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky .
 • Osobné konzultácie so žiakmi a pomoc pri výbere  vhodnej VŠ, vypisovanie prihlášok.
 • Kontrola dochádzky.

Február:

 • Triednické hodiny na tému Rodina a súrodenecké konštelácie.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.
 • Kontrola dochádzky.

Marec:

 • Triednické hodiny na tému  Stres - frustrácia a jej riešenie.
 • Triednické hodiny v III. ročníkoch na tému Predchádzanie rozpadu manželstva (partnerstva).
 • Diskusia a predstavenie činnosti CPPPaP v II.A ZA, II. FL v rámci VMR.
 • Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Kontrola dochádzky.
Apríl:
 • Triednické hodiny na tému Stres - signály a účinky stresu, relaxačné metódy.
 • Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.
 • Diskusia podľa potrieb žiakov v II.A ZA, II. FL v rámci VMR.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.
 • Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Kontrola dochádzky.
Máj:
 • Triednické hodiny na tému Asertivita - typy sociálneho správania.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Kontrola dochádzky.
Jún:
 • Triednické hodiny na tému Asertivita - asertívne techniky a pravidlá asertivity.
 • Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov podľa potreby.
 • Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.
 • Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.
 • Ďalšie vzdelávanie školskej psychologičky.
 • Vypracovanie vyhodnocovacej správy školskej psychologičky.
 • Kontrola dochádzky.
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |