Dnes je Monday, 25. June 2018, meniny má Tadeáš

Učitelia učia pre život (2016)

Koordinátor: Mgr. Lenka Vargová

Typ akcie: Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2016.

Názov: Učitelia učia pre život

Zameranie: Projekt vychádza a je v súlade s požiadavkami Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1., a zároveň rešpektuje doporučenia MŠVVaŠ v Pedagogicko organizačných pokynoch pre školský rok 2016/2017, v časti 1.6.17. Finančná gramotnosť. V projekte sa budú vzdelávať pedagogickí zamestnanci školy a následne po ukončení projektu aj žiaci.

Formy vzdelávania:

  1. Na získanie teoretických vedomostí -  cyklus 3 prednášok v rozsahu 12 hodín s tematickým obsahom: (Človek vo sfére peňazí.,Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.,Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca., Plánovanie a hospodárenie s peniazmi., Úver a dlh., Sporenie a investovanie., Riadenie rizika a poistenie.)
  2. Na získanie praktických zručností - hra prostredníctvom finančného trenažéra - Finančná odysea v rozsahu 12 hodín. Finančný trenažér kopíruje finančné pravidlá reálneho života a učí pripraviť sa, reagovať a zvládať rôzne životné nástrahy (strata zamestnania, úverové zaťaženie, poistné udalosti, príprava na neočakávané výdavky, bankroty firiem, manažment vlastného finančného toku, a podobne).

V prvej fáze projektu - lektor MUDr. Milan Pavlík oboznámi pedagógov s pravidlami finančného trenažéra, naučí ich ako sa pracuje s trenažérom, ako sa dajú modelovať rôzne životné situácie (trenažér obsahuje viac ako 120 000 variácií rôznych situácií - obťažnosti). V tejto fáze pedagógovia absolvujú aj 3 cykly prednášok (spolu s pracovnými zošitmi) zameranými na finančnú gramotnosť podľa prioritných tém výzvy uvedených v bode 2. výzvy. Maximálny počet  pedagogických zamestnancov  na jednom vzdelávaní je 35 z rôznych škôl. Taktiež aj aktivity zamerané na vzdelávanie v oblasti boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí, ochrany finančných záujmov v EU, na vzdelávanie v oblasti hlavných princípov ochrany spotrebiteľov, na vzdelávanie v oblasti malého a stredného podnikania.

V druhej fáze projektu - po jeho skončení, pomocou zakúpenej publikácie Základy finančného zdravia (2012) a trenažéra budú už samostatne pedagógovia so žiakmi opakovane pracovať s trenažérom a pripravovať žiakov do života na riešenie rôznych finančných situácií. Učitelia získajú Certifikát finančnej gramotnosti, ktorý oprávňuje využívať zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti v praxi a prispejú tak k šíreniu vedomostí a zručností v širokej komunite, ktorou určite školské prostredie je.

Počet účastníkov: 36 pedagogických zamestnancov školy.

Ciele projektu: Pedagogickí zamestnanci Strednej zdravotníckej školy, Farská 23, Nitra si rozšíria vzdelávaním  teoretické vedomosti a praktické zručnosti v metodike vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu prostredníctvom prednášok erudovaného lektora. Po absolvovaní vzdelávania získajú certifikát, ktorý ich oprávňuje využívať jeho know-how vo vzdelávaní svojich žiakov. V rámci revízie Školského vzdelávacieho programu budú požiadavky Národného štandardu finančnej gramotnosti konkrétne zakomponované do vyučovacieho procesu v rámci jednotlivých predmetov.

Financie: Projekt je financovaný z prostriedkov MŠVVaŠ.

Vďaka rozvojovému projektu sa zakúpilo 100 ks publikácií Základy finančného zdravia (2012) a 10 ks spoločenských hier - Finančná odysea (finančný trenažér). 

Výstupy z projektu

 

Doba trvania projektu:

1.5.2016 do 30.11.2016

Schválená suma grantu projektu:

2 300,- €

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |