Dnes je Monday, 25. June 2018, meniny má Tadeáš

Projekt: Klub Gaudeamus

Koordinátor: MUDr. Miroslav Murgaš

Vo februári 2016 bola zahájená činnosť novozaloženého G klubu pri SZŠ v Nitre.

Počet členov na konci školského roka 2015/2016:

 • počet študentov: 20
 • počet pedagógov: 2

Cieľ:

Založením a realizáciou klubovej činnosti študentov s výbornými študijnými výsledkami motivovať žiakov SZŠ v Nitre k všestrannému  osobnému rozvoju, ktorý zahŕňa:

 • Odborné vedomosti a zručnosti nad rámec bežného  vyučovania.
 • Schopnosti kultivovane diskutovať, prednášať, obhajovať názory na odborné i spoločenské témy.
 • Rozvoj kritického myslenia.
 • Napĺňanie kultúrnych záujmov.
 • Športovo - turistické aktivity.
 • Motiváciu  dosiahnuť a udržať si výborné študijné výsledky počas celého štúdia.
 • Motivovať priemerných študentov našej školy k dosiahnutiu výborných výsledkov.

Názov: G klub pri SZŠ v Nitre

(Motto, pôvod názvu: Gaudeamus = veseľme sa. Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Veseľme sa teda, pokým sme mladí!)

Členstvo v klube:

Študenti:

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné, podmienené študijnými výsledkami, ktoré zahŕňajú:

 • Na koncoročnom vysvedčení nie je známka dobrý (3)  a horšia (4, 5).
 • Priemer známok koncoročného vysvedčenia je do 1,5 (vrátane) .
 • Prevaha činnosti bude zameraná pre študentov 2. a 3. ročníka ZA, Fl , podľa záujmu i maturantov a absolventov našej školy.
 • Záujem o členstvo v G klube pri SZŠ v Nitre študent prejaví vyplnením prihlášky.
 • Ukončenie členstva je možné bez udania dôvodu, realizuje sa písomnou formou. (Použitím písomnej formy prihlášky resp. ukončenia činnosti v klube sledujeme vyššiu mieru zodpovednosti študenta voči celej aktivite klubu).

Pedagógovia:

Členstvo v G klube je dobrovoľné a bezplatné, činnosť vykazovaná mimo vyučovacie hodiny.

Organizačné otázky:

Náplň činnosti:

 • Odborná oblasť: záujemcovia o činnosť v G klube si náplň určia sami po príslušnej inštruktáži (po obsahovej i formálnej stránke). Bude realizovaná v spolupráci s pedagógom.
 • Kultúrna oblasť: spoločná účasť členov klubu na divadelných, filmových predstaveniach, koncertoch, výstavách a podobne s následnou diskusiou. Spoluúčasť pedagóga.
 • Športovo - turistická oblasť: podľa záujmu.
 • Stretnutia s pozvanými hosťami z rôznych oblastí medicíny, kultúrneho a spoločenského života.
 • Ďalšie oblasti činnosti podľa záujmu.

Stretnutia:

2 x mesačne, resp. a 2 týždne po vyučovaní na pôde SZŠ resp. mimo nej podľa druhu aktivity pod vedením učiteľa našej školy. Bude zvolená vhodná formu súhlasu rodičov resp. vychovávateľov v internáte o účasti členov klubu na aktivitách mimo SZŠ.

Organizačná štruktúra:

 • Členovia klubu (študenti) si zvolia hovorcu, ktorý vystupuje v ich mene vo vzťahu k vedúcemu pedagógovi resp. vedeniu školy.
 • Činnosť klubu koordinuje pedagóg, určený vedením SZŠ v Nitre.

Zmena názvu: z G - klub na KLUB GAUDEAMUS

Aktualizácia činnosti:

Vo februári 2016 bol pri SZŠ v Nitre založený klub „Gaudeamus“ (G klub), ktorý rozbehol svoju činnosť v podobe „nultého“ ročníka.

V aktuálnom školskom roku 2016/2017 tento klub už naplno rozvíja plánovanú náplň. Tá zahŕňa aktivity, ktoré si určujú sami jeho členovia, teda najmä študenti. Miesta stretnutí sú pestré. Divadlo Andreja Bagara, výstavné priestory Nitrianskej galérie v Župnom dome v Nitre, koncertné sály. V škole sa stretávame každý druhý štvrtok po vyučovaní. Zameriavame sa  na rozvíjanie osobnostných daností študentov, najmä cibríme prednášky na zvolené ľubovoľné medicínske témy, učíme sa diskutovať, rozvíjať kritické myslenie.

Veľký záujem je o účasť na pitve, študenti 3. a 4. ročníka dúfajú v súhlas vedenia našej školy na nej, samozrejme v sprievode lekárov (Babál, Murgaš).

Všetci sa tešíme na novembrový koncert speváčky a pesničkárky Simony Martausovej v Maxe v Nitre, keďže  jej októbrové vystúpenie sme nestihli, bolo beznádejne vypredané.

Aktuálny počet členov klubu je 23, z toho je študentov 21 a dvaja učitelia (Babál, Murgaš). Dúfame, že v priebehu tohto školského roka sa uvedené počty rozšíria o študentov, ktorí spĺňajú kritéria pre členstvo, ale z rôznych osobných dôvodov nemajú oň záujem. Dvere do klubu majú otvorené  i učitelia našej školy, srdečne ich pozývame medzi nás.

Napokon, chceme osloviť a vyzvať našich prvákov všetkých študijných odborov, aby kvalitnými študijnými výsledkami (prospech s priemerom do 1,5) si zaistili účasť v klube a prišli do spoločnosti najúspešnejších študentov našej školy.

Zoznam členov Klubu Gaudeamus - študenti
 
IV. A ZA:
   IV. B ZA:
Drahošová Martina
   Bozáňová Sofia
Kenderová Simona

  Galgócziová Michaela
Vašková Dominika
   Mrlláková Kristína
       
III. A ZA:
   II. FL:
Gombáliková AnnaMária    Müllerová Viktória
Jakubíková Blanka
     
Korpášová Gabriela
   II. A ZA:
Ovčíková Nina
   Horňáková Dáša
Sárközyová Martina
   Chovancová Mária
Stolárová Terézia
   Jarkovičová Rút
Šurániová Lucia
   Lániková Bianka
Zrubcová Soňa
     
 
Zoznam členov Klubu Gaudeamus - učitelia
       
MUDr. Babál Gabriel
MUDr. Murgaš Miroslav

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |