Dnes je Monday, 25. June 2018, meniny má Tadeáš

Realizujeme projekt  s názvom Terapia pohybom podporený Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí

Koordinátor:

Mgr. Laura Bereczová

 

Mgr. Zuzana Libová

Názov projektu: Terapia pohybom

Vyhlasovateľ: Nadácia pre deti Slovenska

Cieľ projektu:

 1. Motivovať žiakov k bezpečnej voľno časovej aktivite.
 2. Naučiť žiakov aktivovať záchranný systém a poskytnúť prvú pomoc v prípade poškodenia zdravia pri voľno časovej športovej aktivite.

Cieľové skupiny:

A) Primárna cieľová skupina pre deti a mladých ľudí z bežnej populácie

 • Kategória deti od 0 - 15 rokov.
 • Žiaci prvých ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant a učitelia telesnej a športovej výchovy Strednej zdravotníckej školy, Farská 23 v Nitre.
 • Žiaci piatich materských škôl v Nitre: MŠ Párovská 36, MŠ Sv. Gorazda, MŚ Bazovského, MŠ Benkova.
 • Počet  200.

B) Primárna cieľová skupina pre deti a mladých ľudí z populácie so špecifickými potrebami

 • Kategória deti od 0 - 15 rokov.
 • Žiaci Spojenej špeciálnej školy Mudroňova 1, Nitra.
 • Počet 20.

C) Sekundárna cieľová skupina

 • Dôležití dospelí - rodičia, starí rodičia detí, učitelia MŠ, ZŠ, ktorí si osvoja vzťah k športu prostredníctvom svojich detí a dohliadnu na realizáciu nesúťažného športovania po vyučovacom procese žiaka. Pedagogickí zamestnanci vzdelávacích inštitúcií, ktorí budú mať možnosť zúčastniť sa 6 - kreditovej vzdelávacej aktivity kontinuálneho vzdelávania Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese zameranej na nácvik zručností v poskytovaní prvej pomoci vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach.
 • Kategória dospelí nad 30 rokov.
 • Počet 55.

Subciele projektu:

 • Zvýšiť úroveň teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti poskytovania prvej pomoci.
 • Osvojiť si zdraviu prospešné návyky súvisiace so správnou životosprávou od obdobia predškolského veku.
 • Dosiahnuť a udržať optimálnu hmotnosť.
 • Zvýšiť záujem o športovanie vo voľnom čase.
 • Poskytnúť žiakom našej školy poznanie netradičných foriem športu.

Popis projektu:

Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov o voľno časové športové aktivity realizované aj v ich prirodzenom prostredí podporovaných dôležitými osobami z ich prostredia (rodičia, starí rodičia, pedagógovia). Oboznámenie sa detí a mladých ľudí s netradičnými formami športu.

Aktivity projektu budú realizované v prirodzenom prostredí detí a mladistvých v triedach MŠ, ZŠ a v prenajatej telocvični. Netradičné športové činnosti žiakov Strednej zdravotníckej školy zahŕňajú 12 priamych aktivít: 3x v mesiaci január, 3x v mesiaci február, 3x v  mesiaci marec, 3x v mesiaci  apríl. Žiaci prvých ročníkov SZŠ v Nitre raz do mesiaca pod vedením trénerky a učiteľa telesnej a športovej výchovy v rámci voľna si vyskúšajú zdraviu prospešné netradičné športové činnosti, v ktorých budú pokračovať ešte 2x v každom mesiaci:

 1. SM systém - systém aktivizujúci svalové špirály, vhodný na liečbu chrbtice a prevencie bolesti chrbta.
 2. TRX - cvičebný systém využívajúci vlastnú váhu tela, posilňujúci všetky svalové skupiny, rozvíjajúci flexibilitu, mobilitu kĺbov. Aktivizuje hlboký stabilizačný systém,

Netradičné športové činnosti žiakov v materských škôlkach zahŕňajú 5 športovo - vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnia žiaci materských škôl s cieľom osvojiť si zručnosti v poskytovaní prvej pomoci hravou formou, ktoré sa môžu stať pri športových aktivitách. Vytvorené stanovištia so športovou tematikou kombinované so stanovišťami prvej pomoci pomôžu motivovať deti k športovaniu vo voľnom čase a profilovať zdravý životný štýl od skorého veku dieťaťa. Súčasťou projektu bude prednáška ohľadom rizika úrazu pri voľno časových športových aktivitách ako aj výhody a možnosti  úrazového poistenia mladých ponúkaných poisťovňou KOOPERATIVA.

 
www.nds.sk
 www.koop.sk
   

Doba trvania projektu:

1.1.2017 do 30.6.2017

Schválená suma grantu projektu:

1 300,- €

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |