Dnes je Friday, 18. October 2019, meniny má Lukáš

História Strednej zdravotníckej školy v Nitre

Ošetrovateľská škola

História Strednej zdravotníckej školy v Nitre sa začína písať dňom 01.10.1946, kedy spoločnosť sestier sv. Vincenta s povolením Povereníctva zdravotníctva zriadila na Slovensku Ošetrovateľskú školu v Nitre (č. povoľovacieho dekrétu: 202-40/25-1946). Škola prešla zložitú cestu vývoja. Prvou budovou školy bola priestranná rohová miestnosť na psychiatrii, ktorú dal k dispozícií riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Závodný, ktorý dal taktiež zriadiť malú prístavbu zvonku, kde si žiaci odkladali obuv pri prezúvaní. Pre školu bol určený riaditeľ už spomínaný MUDr. Jozef Závodný a administratívna riaditeľka  Lýdia Chladná. Hlavným dozorom nad školou bol poverený MUDr. Pavol Greguška, prednosta Štátneho sociálno-zdravotného ústavu a zdravotnícky referent Krajského národného výboru v Nitre. V roku 1947 vystriedal vo funkcií riaditeľa MUDr. Jozefa Závodného. Na odborné prednášky boli zaistení lekári zo štátnej nemocnice v Nitre. V prvom školskom roku mala škola 32 absolventov. V septembri 1947  už boli prijaté do školy aj kandidátky Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky a civilné študentky bez praxe - na dvojročné štúdium. Škola mala budúcim zdravotným sestrám poskytnúť nielen odborné vzdelanie, ale aj duchovnú formáciu a správny prístup k chorým. Po úspešnom absolvovaní štúdia získali žiaci „Diplom pre ošetrovateľskú službu z povolania“ a boli oprávnení používať titul „diplomavaná ošetrovateľka“ a vykonávať ošetrovateľskú službu.

Štátna vyššia sociálno-zdravotná škola

V roku 1949 z rozhodnutia Povereníctva zdravotníctva a Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu získala škola aj sociálnu vetvu. Ďalej pôsobila pod názvom Štátna vyššia sociálno-zdravotná škola. Bolo treba robiť nábor a obstarať miestnosť, kde by sa mohli uskutočniť prednášky. Tentokrát sa našla trieda v cirkevnej škole, kde učili dcéry Kresťanskej lásky. Žiaci boli ubytovaní v budove gymnázia piaristov. Internát stačil pre všetky žiačky ošetrovateľskej školy. Prijímacie skúšky na školský rok 1949/50 pre obe triedy vykonala administratívna riaditeľka . Po spracovaní písomností odovzdala funkciu civilnému riaditeľovi, profesorovi na gymnáziu Alojzovi Rakovskému. Odborným riaditeľom od šk. roku 1949/50 sa stal Rožnay Titus. V šk. roku 1950/51 bola škola presťahovaná na námestie Slovanskej vzájomnosti (v budove bývalého gymnázia) – dnes Cyrilometodské námestie. Odborným riaditeľom v školskom roku 1950/51 sa stal Minárik Jozef a administratívnym riaditeľom zostal naďalej Alojz Rakovský. Škola neskôr pôsobila na Mierovom námestí (v budove ZDŠ) – dnes sa toto námestie nazýva Na vŕšku. Úspešní absolventi školy nadobudli titul (názov) Diplomovaná ošetrovateľka a boli oprávnení vykonávať ošetrovateľskú službu z povolania a s ňou súvisiace zdravotnícke, administratívne a iné práce vo všetkých nemocniciach, liečebných ústavoch, sanatóriách a v ostatných zdravotných zariadeniach.

Zdravotnícka škola

V šk. roku 1951/52 premenovali Štátnu vyššiu sociálno-zdravotnú školu na Zdravotnícku školu. Štúdium bolo trojročné. Riaditeľom školy sa v šk roku 1951/52 stal Hrabec Bohuš. Riaditeľom bol po rok 1953, kedy na miesto riaditeľky nastúpila Ďurišová Mária. V roku 1954 nastúpil na post riaditeľa JUDr. Mikloško Andrej, ktorý bol riaditeľom až do roku 1961. Nielen pomenovanie školy a dĺžka štúdia sa menila , ale aj náplň práce tejto školy. Škola najskôr vychovávala diplomované ošetrovateľky, neskôr zdravotné sestry a postupom času sa zdravotnícke odbory špecializovali. Od šk. roku 1951/52 bol otvorený odbor zdravotných laborantov, a od šk. roku 1954/55 odbor detských sestier. Od šk. roku 1954/55 vlastnila škola domov mládeže, ktorý bol umiestnený v starých neprispôsobených priestoroch. Domov mládeže nevyhovoval kapacitou, hygienickou stránkou ani zariadením a rozdelením miestností.

Od šk.roku 1954/55 sa škola nachádza v terajšej budove, vtedy na Rooseweltovej, dnes na Farskej ulici. V tom období mala škola menlivý počet pridelených miestností. V roku 1955 sa mení dĺžka štúdia z trojročného na štvorročné štúdium.

Stredná zdravotnícka škola

Od roku 1961 až do dnešných čias nesie škola názov Stredná zdravotnícka škola. Tohoto roku sa stala riaditeľkou p. Tamara Vanková. V roku 1985 nastupuje na toto miesto MUDr. Edita Vančovská, až do roku 1989, kedy nastupuje PhDr. Emília Gregušová. Od roku 1992 do roku 2009 bola riaditeľkou školy JUDr. Božena Árvayová. Súčasnou riaditeľkou školy je PhDr. Regina Sládečková, PhD..

Obrazok Galéria obrázkov

Pamätnice školy

  

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |