Dnes je Friday, 20. September 2019, meniny má Ľuboslava

Rada školy

Rada školy je orgánom školskej samosprávy na základe § 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompetencie, ktoré prislúchajú rade školy zákon č. 596/2003 Z. z. v § 24 ods. 5 ustanovuje nasledovne:

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie do funkcie riaditeľa podľa § 4,
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoje školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až c) a § 5 ods. 7.

Rada školy pri uplatňovaní svojej funkcie verejnej kontroly má možnosť sa vyjadrovať k dôležitým skutočnostiam v oblasti výchovy a vzdelávania, ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.

Riaditeľovi školy zákon ukladá povinnosť predkladať rade školy na vyjadrenie:

 • návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried
 • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov
 • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
 • návrh rozpočtu
 • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 • správu o výsledkoch hospodárenia školy
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie
 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
 • riaditeľ školy vydáva školský poriadok po prerokovaní v rade školy
Členovia Rady školy v roku 2019:

predseda Rady školy:
 Ing. Lucia Kartousová od 27.03.2019
  Ing. Kristína Sekulová do 27.03.2019
zástupca pedagogických zamestnancov:
 Mgr. Katarína Švajdová
  Mgr. Laura Bereczová, MHA
zástupca THP zamestnancov:
 Ing. Lucia Kartousová od 27.03.2019
  Ing. Kristína Sekulová do 27.03.2019
zástupca SKAaPA:
 Mgr. Angelika Bahíková
zástupca NSK:
 PhDr. Janka Moravčíková, PhD.
zástupca NSK:
 PhDr. Ján Vančo, PhD.
zástupca NSK:
 PhDr. Ingrid Meňky
zástupca rodičov:
 Mgr. Boris Jarkovič
zástupca rodičov:
 Mária Vailingová
zástupca rodičov:
 Štefan Géci
zástupca študentov:
 Kristián Švec
 

 Výročná správa Rady školy za rok 2018

 Výročná správa Rady školy za rok 2017

 Výročná správa Rady školy za rok 2016


Výročná správa Rady školy za rok 2015


Výročná správa Rady školy za rok 2014


Výročná správa Rady školy za rok 2013


Výročná správa Rady školy za rok 2012


Výročná správa Rady školy za rok 2011


Výročná správa Rady školy za rok 2010

 Výročná správa Rady školy za rok 2009


Výročná správa Rady školy za rok 2008

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |