Dnes je Wednesday, 18. September 2019, meniny má Eugénia

MS SČK pri SZŠ v Nitre

 Aktivity MS SČK pri SZŠ v Nitre
 Bezpríspevkové darcovstvo krvi
 Zoznam darcov krvi

Miestny spolok SČK pri SZŠ v Nitre patrí k Územnému spolku SČK Nitra, ktorý združuje 43 miestnych spolkov, združuje asi 3 965 všetkých členov.

Predsedníctvo MS SČK:

predseda: Mgr. Katarína Mihaličková

podpredseda: Mgr. Daniela Beláňová

pokladník: Mgr.Daniela Beláňová

člen: PhDr. Regina Sládečková

člen: PhDr. Mária Krištofová, PhD.

revízor: Mgr. Miroslava Zapletalová

revízor: Mgr. Stanislava Chovancová 

Členstvo v SČK je dobrovoľné. Členom organizácie môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá platí členský príspevok a súhlasí s jej princípmi a poslaním.

Slovenský červený kríž (SČK) je národná spoločnosť schválená vládou Slovenskej republiky dňa 08.12.1992. Pôsobí v humanitárnej oblasti, plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a príslušnými zákonmi.

SČK sídli v Bratislave, riadi sa 7 princípmi medzinárodného hnutia Červeného kríža:

 1. humanita - pomáhať zraneným na bojiskách bez akéhokoľvek rozdielu, zmierňovať ľudské utrpenie, chrániť život a zdravie, zaručiť úctu k človeku,
 2. nestrannosť - nerobiť rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským vyznaním, spoločenským postavením a politickou príslušnosťo,
 3. neutralita - dodržiavať odstup od konfliktov a sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru,
 4. nezávislosť - zachovať si určitú autonómiu, ktorá dovoľuje konať podľa zásad hnutia (aj keď činnosť podlieha platným zákonom v príslušnej krajine),
 5. dobrovoľnosť - hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci,
 6. jednota - v jednej krajine môže pôsobiť len jedna národná spoločnosť,
 7. univerzálnosť - všetky spoločnosti majú právo a povinnosť vzájomne si pomáhať, hnutie ČK je celosvetové.

Hlavné činnosti SČK:

 • organizovanie a zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi, výchova, propagácia a oceňovanie mnohonásobných darcov,
 • podieľanie sa na civilnej ochrane obyvateľstva,
 • školenia a kurzy prvej pomoci pre rôzne kategórie občanov,
 • zdravotnícka výchova v predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách,
 • príprava dobrovoľných zdravotníkov a zabezpečovanie zdravotníckych služieb na rôzne masové podujatia,
 • poskytovanie sociálnych služieb a výpomoc odkázaným v rámci „susedskej výpomoci“ dobrovoľnými opatrovateľkami SČK,
 • oboznamovanie obyvateľstva so základnými princípmi ČK a zásadami medzinárodného humanitárneho práv,
 • plnenie ďalších úloh na podklade požiadaviek vlády Slovenskej republiky, ak sú v súlade s princípmi ČK.
Základným článkom SČK sú jej členovia, ktorí cez rôzne aktivity pomáhajú spĺňať poslanie a úlohy SČK.

Ako sa stať členom MS SČK? o prijatí (príp. odhlásení) člena rozhoduje predsedníctvo miestneho spolku SČK:

 • prihlasovanie nových členov - vyplnenie prihlášky, zaplatenie členského poplatku,
 • odhlasovanie členov - odovzdať členský preukaz,
 • ak člen MS SČK nezaplatil 1 kalendárny rok členský poplatok je automaticky vyradený z evidencie členov, ak chce v členstve pokračovať doplatí nedoplatok alebo sa môže prihlásiť ako nový člen.

Ako postupovať pri strate alebo odcudzení preukazu? stratu alebo odcudzenie nahláste predsedníctvu MS SČK, ak poznáme číslo preukazu nahlásime jeho stratu (odcudzenie), ak číslo preukazu nepoznáme musíme člena znova prihlásiť.

Úhrada členských poplatkov - najneskôr do konca marca daného kalendárneho roka.

Ak máte záujem byť aj po skončení štúdia členom SČK môžete sa v nasledujúcom kalendárnom roku prihlásiť a uhradiť členský poplatok:

 • na vysokej škole, kde budete študovať (za predpokladu, že tam funguje MS SČK),
 • u svojho zamestnávateľa (za predpokladu, že tam funguje MS SČK),
 • v mieste bydliska (za predpokladu, že tam funguje MS SČK).

Miestny spolok bude na požiadanie vydávať potvrdenia o členstve v SČK. 

Aktivity MS SČK:

1. DARCOVSTVO KRVI
 
Potrebné informácie, ako aj informácie o prebiehajúcich kampaniach darcovstva nájdete na nástenke i na stránke SČK: www.redcross.sk.
 • Valentínska kvapka krvi    
 • Svetový deň darcov krvi
 • Študentská kvapka krvi

2. PRVÁ POMOC

Zahŕňa poskytovanie služieb na rôznych podujatiach, prednášky o prvej pomoci, súťažemladých zdravotníkov. Naši členovia sa môžu zúčastniť na rôznych podujatiach a súťažiach ako odborná a organizačná pomoc.

 • Okresné súťaže  družstiev mladých zdravotníkov zo ZŠ
 • Súťaž Družstiev prvej pomoci zo stredných škôl        
 • Ukážky poskytovania prvej pomoci, nácvik resuscitácie na figuríne, meranie TK
 • Dni zdravia v meste Nitra                       
 • Svetový deň prvej pomoci       
 • Zdravotnícke služby pri rôznych hromadných podujatiach
3. ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
 
Spolupráca s materskými, základnými a strednými školami pri realizácii zdravotníckej výchovy mládeže.
 
4. SOCIÁLNE AKTIVITY
 
Dobrovoľná opatrovateľská činnosť, akcie pre starých, osamelých a invalidných občanov- návštevy domovov sociálnych služieb a detských domovov.
 
5. HUMANITNÁ POMOC
 
Humanitné aktivity pre sociálne slabé a problémové rodiny s deťmi, pomoc nezamestnaným rodináms deťmi, bezdomovcom a inak sociálne a materiálne odkázaným jedincom - účasť na podujatiach.         
 • Svetový deň  boja proti hladu           
 • Svetový deň boja proti HIV/AIDS - „Sviečkový pochod“ 
6. KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
 
Podujatia pre členov a verejnosť, zájazdy, divadlá a pod.
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |