Dnes je Tuesday, 12. December 2017, meniny má Otília

Školská knižnica 

Koordinátor: Ing. Lucia Kartousová

Zdroj:

 • POP na školský rok 2016/2017

Podchytiť a usmerniť využívanie voľného času mládeže v súlade s celospoločenskými potrebami a osobnými záujmami jednotlivcov, je jednou z hlavných úloh knižnice. Knižnica má plniť úlohu informačnú, komunikačnú a kultúrnu. Dôležitou úlohou knižnice je pripraviť žiakov využívať odbornú literatúru v ďalšom vzdelávaní a potom v dopĺňaní si svojich vedomostí pri vykonávaní povolania.

Školská knižnica v SZŠ v Nitre chce túto úlohu realizovať v štyroch základných činnostiach:

 1. podieľať sa na formovaní mladej generácie
 2. podporovať a stimulovať výchovno - vzdelávací proces školy
 3. podporovať a rozvíjať individuálne záujmy mládeže
 4. poskytovať možnosť oddychu a zábavy

1. Vybavenie školskej knižnice:
 • počet titulov odbornej literatúry: 2659
 • počet titulov beletrie: 2294
 • IKT technika v knižnici: notebook, tlačiareň, dataprojektor, plátno
 • zoznam časopisov: - Sestra, Zdravie, Ošetrovateľstvo a pôrodnícka asistencia, Dobrá škola, Revue medicíny v praxi, Teória a prax farmaceutický laborant, Diabetes a obezita, Abeceda lekára (aj na internetovej stránke školy: http://www.szsnitra.sk/ v sekcii školská knižnica)

2. Systém požičiavania kníh:

 • informácie o výpožičných hodinách, študovni a zoznam titulov odbornej literatúry a beletrie je na internetovej stránke školy: http://www.szsnitra.sk/
 • žiak si na vrátnici vyzdvihne tlačivo, ktoré vyplní a odovzdá na sekretariáte hospodárke školy
 • hospodárka školy zaeviduje vypožičanie knihy a zapožičia ju žiakovi
 • žiak po prečítaní vráti vypožičanú knihu hospodárke školy, ktorá ju vyradí z evidencie vypožičaných kníh
 • v školskom roku 2016/2017 bude prebiehať postupný prechod na výpožičný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčí systém vypožičiavania kníh pomocou skenera, ktorý bude skenovať čiarové kódy v knihách

3. Cieľ a funkcie knižnice:

Cieľom práce s mládežou v školskej knižnici je pomôcť výberom vhodných kníh pri vytváraní zdravého životného štýlu, povzbudzovať túžbu prekonávať dnešný svet v krajší a lepší a túžbu aktívne sa zúčastňovať na tomto pretváraní, viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávacia, ktoré by sa pre nich stalo samozrejmosťou, a ktorú by ako nutnosť pociťovali po celý život.
 • zistiť u každého čitateľa jeho individuálne potreby, požiadavky a záujmy
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre (POP 2016/2017)
 • naučiť žiakov vedieť sa orientovať v knižnici, vyhľadávať samostatne literatúru
 • vedieť hľadať v encyklopédiách
 • propagovať a popularizovať literatúru
 • zvyšovať úroveň výberu odbornej literatúry a orientácie žiakov prostredníctvom odborných kníh v jednotlivých zdravotníckych odboroch
 • osvojovať spisovnú slovenčinu žiakmi, rozširovanie ich slovnej zásoby a formovanie schopnosti žiakov samostatne vystupovať
 • formovať postoj žiakov k významným a dôležitým spoločenským a kultúrnym udalostiam
 • pravidelne dopĺňať knižničný fond podľa finančných možností školy
 • starostlivosť o knižničný fond
 • starostlivosť o estetický vzhľad knižnice
 • systematicky budovať školskú knižnicu a sledovať stránku  www.spgk.sk časť Školské knižnice (POP 2016/2017)

4. Náplň činnosti knižnice (September 2016 - Jún 2017):

 • knižnično - informačné služby žiakov a zamestnancov.
 • exkurzia žiakov v nových priestoroch knižnice v spolupráci s TU.
 • vedenie základnej odbornej evidencie dokumentov.
 • v súvislosti s mesiacom školských knižníc (International School Library Month) sa škola plánuje zapojiť do celoslovenského projektu ,,Záložka do kníh spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy“
 • inventarizácia knižnice - december 2016
 • príprava SOČ - február 2017
 • príprava ročníkových prác žiakov 2. ročníkov a projektových prác žiakov 1. ročníkov
 • prechod na knižničný systém Clavius - priebežné evidovanie všetkých knižných titulov do Claviusu, zároveň sa vykoná revízia knižničného fondu a vyradia sa zastaralé tituly kníh
 • nákup odbornej literatúry v rámci projektu ,,Nákup odbornej zdravotníckej literatúry“ - projekt finančne podporil Fond na podporu umenia

 

Projekt národnej licencie pre elektronické informačné zdroje

V rámci tohto projektu je možné prezerať si elektronické zdroje, v ktorých môžete nájsť prevažne zahraničné, ale aj slovenské odborné časopisy, články a pod.


 Projekt Národnej licencie pre elektronické informačné zdroje

Mesačný skúšobný prístup k databázam MEDLINE Complete:

Databáza MEDLINE Complete poskytuje prístup k tisícom časopisov pre medicínu, stomatológiu, ošetrovateľstvo, zdravotné systémy a pod. Táto databáza je k dispozícii do 31. 10. 2015.

 MEDLINE Complete

Voľný prístup k časopisom Palgrave MacMillan:

V súčasnej dobe toto vydavateľstvo ponúka viac ako 50 titulov časopisov z oblasti obchodu a manažmentu, ekonomiky a financií, operačného výskumu a riadenie vedy, politiky a medzinárodných vzťahov a sociálnych a kultúrnych štúdií. Jedná sa o prístup aktuálneho roka časopisov + posledné 4 roky.

Táto databáza je k dispozícii do 30. 10. 2015.

 Časopisy Palgrave MacMillan

Pokyny pre záujemcov o zapožičanie kníh:

 1. Knihy si môžu požičať zamestnanci a študenti SZŠ - Nitra.
 2. Knižnica obsahuje beletriu a odborné knihy.

Knižnica je otvorená

Pondelok:
 10:35
-
10:55
Utorok: 10:35-
10:55
Streda: 10:35-
10:55
Štvrtok:
 10:35
-
10:55
Piatok:
 10:35
-
10:55

Študovňa je otvorená

Streda:
 14:15
-
15:15
Štvrtok:
 14:15
-
15:15Abecedný zoznam beletrie


Abecedný zoznam odborných časopisov


Abecedný zoznam odborných kníh

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |