Dnes je Saturday, 22. September 2018, meniny má Móric

Školská knižnica 

Koordinátor: Michaela Kartousová

Zdroj:

 • POP na školský rok 2017/2018

Podchytiť a usmerniť využívanie voľného času mládeže v súlade s celospoločenskými potrebami a osobnými záujmami jednotlivcov, je jednou z hlavných úloh knižnice. Knižnica má plniť úlohu informačnú, komunikačnú a kultúrnu. Dôležitou úlohou knižnice je pripraviť žiakov využívať odbornú literatúru v ďalšom vzdelávaní a potom v dopĺňaní si svojich vedomostí pri vykonávaní povolania.   

Školská knižnica v SZŠ v Nitre chce túto úlohu realizovať v štyroch základných činnostiach:

 1. podieľať sa na formovaní mladej generácie
 2. podporovať a stimulovať výchovno-vzdelávací proces školy
 3. podporovať a rozvíjať individuálne záujmy mládeže
 4. poskytovať možnosť oddychu a zábavy

1. Vybavenie školskej knižnice:

 • počet titulov odbornej literatúry: 2237
 • počet titulov beletrie: 2058
 • IKT technika v knižnici: notebook, tlačiareň, dataprojektor, plátno
 • zoznam časopisov: - Sestra, Zdravie, Ošetrovateľstvo a pôrodnícka asistencia, Dobrá škola, Revue medicíny v praxi, Teória a prax farmaceutický laborant, Diabetes a obezita, Abeceda lekára (aj na internetovej stránke školy: http://www.szsnitra.sk/ v sekcii školská knižnica)

2. Systém požičiavania kníh:

 • informácie o výpožičných hodinách, študovni a zoznam titulov odbornej literatúry a beletrie je na internetovej stránke školy: http://www.szsnitra.sk/
 • žiak si na vrátnici vyzdvihne tlačivo, ktoré vyplní a odovzdá na sekretariáte hospodárke školy
 • hospodárka školy zaeviduje vypožičanie knihy a zapožičia ju žiakovi
 • žiak po prečítaní vráti vypožičanú knihu hospodárke školy, ktorá ju vyradí z evidencie vypožičaných kníh
 • v školskom roku 2017/2018 bude prebiehať postupný prechod na výpožičný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčí systém vypožičiavania kníh pomocou skenera, ktorý bude skenovať čiarové kódy v knihách

3. Cieľ a funkcie knižnice:

Cieľom práce s mládežou v školskej knižnici je pomôcť výberom vhodných kníh pri vytváraní zdravého životného štýlu, povzbudzovať túžbu prekonávať dnešný svet v krajší a lepší a túžbu aktívne sa zúčastňovať na tomto pretváraní, viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávacia, ktoré by sa pre nich stalo samozrejmosťou, a ktorú by ako nutnosť pociťovali po celý život.

 • zistiť u každého čitateľa jeho individuálne potreby, požiadavky a záujmy
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre (POP 2017/2018)
 • naučiť žiakov vedieť sa orientovať v knižnici, vyhľadávať samostatne literatúru
 • vedieť hľadať v encyklopédiách
 • propagovať a popularizovať literatúru
 • zvyšovať úroveň výberu odbornej literatúry a orientácie žiakov prostredníctvom odborných kníh v jednotlivých zdravotníckych odboroch
 • osvojovať spisovnú slovenčinu žiakmi, rozširovanie ich slovnej zásoby a formovanie schopnosti žiakov samostatne vystupovať
 • formovať postoj žiakov k významným a dôležitým spoločenským a kultúrnym udalostiam
 • pravidelne dopĺňať knižničný fond podľa finančných možností školy
 • starostlivosť o knižničný fond
 • starostlivosť o estetický vzhľad knižnice
 • systematicky budovať školskú knižnicu a sledovať stránku  www.spgk.sk časť Školské knižnice (POP 2017/2018)

4. Náplň činnosti knižnice (September 2017 - Jún 2018):

 • Knižnično-informačné služby žiakov a zamestnancov
 • Exkurzia žiakov v nových priestoroch knižnice v spolupráci s TU
 • Vedenie základnej odbornej evidencie dokumentov
 • v súvislosti s mesiacom školských knižníc (International School Library Month) sa škola plánuje zapojiť do celoslovenského projektu ,,Literárne osobnosti môjho regiónu“ - prihlásených je približne 170 žiakov
 • Inventarizácia knižnice - december 2017
 • Príprava prác stredoškolskej odbornej činnosti - február 2018
 • Príprava odborných ročníkových prác žiakov 2. ročníkov a projektových prác žiakov 1. ročníkov
 • Prechod na knižničný systém Clavius - priebežné evidovanie všetkých knižných titulov do Claviusu, zároveň sa vykoná revízia knižničného fondu a vyradia sa zastaralé tituly kníh
 • Priebežný  prieskum knižného trhu a nákup vhodných kníh na doplnenie vyučovacieho procesu

Pokyny pre záujemcov o zapožičanie kníh:

 1. Knihy si môžu požičať zamestnanci a študenti SZŠ - Nitra.
 2. Knižnica obsahuje beletriu a odborné knihy.

Knižnica je otvorená

Streda: 14:25-
15:10
Štvrtok:
 14:25
-
15:10

Študovňa je otvorená

Streda:
 14:25
-
15:10
Štvrtok:
 14:25
-
15:10Abecedný zoznam beletrie


Abecedný zoznam odborných časopisov


Abecedný zoznam odborných kníh

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |