Dnes je Thursday, 19. July 2018, meniny má Dušana

Plán práce koordinátora cvičnej školy

Koordinátor: Mgr. Zuzana Dobiašová

Stredná zdravotnícka škola v Nitre je zaradená medzi cvičné školy pre UKF  v Nitre.
 
Materiál pre pedagógov pri uskutočňovaní pedagogickej praxe študentov na SZŠ v Nitre.
 
Študenti, ktorí vykonávajú pedagogickú prax na SZŠ v Nitre je vhodné oboznámiť s/so:  
 • štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleným MZ SR
 • školským vzdelávacím programom
 • školským poriadkom školy SZŠ
 • metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
 • pedagogicko-organizačnými pokynmi
 • tematicky výchovno-vzdelávacími  plánmi učiva
 • učebnými osnovami
 • triednou knihou, zapisovanie do triednej knihy
 • organizáciou práce na vyučovacej hodine
 • klasifikačným hárkom, zapisovanie známok, EŽK
 • pravidelnou písomnou prípravou na vyučovanie, výber pomôcok, dôležitosť a znaky tvorivého prístupu k realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • modernými metódami a ich účelnom, efektívnom využití (napr. tvorivosť pri využívaní rôznych vyučovacích metód, individualizácia ako osobitne dôležitý prvok v modernizácii vyučovacieho procesu)
 • metódami a formami modernizácie vyučovacieho procesu
 • odbornosťou a zručnosťou pri manipulácii s didaktickou technikou
 • objektivitou hodnotenia, metódami tvorivého opakovania, upevňovania a systematizácie vedomostí
 • individuálnym prístupom k žiakom
 • špecifikami práce triedneho učiteľa, dokumentáciou triedneho učiteľa
 • sledovaním zmien rozvrhu a zapisovaním do „zošitu zastupovania“
 • dodržiavaním pedagogickej etiky pri kontrole a hodnotení
 • cieľavedomým utváraním študijných a pracovných návykov žiakov
 • uplatňovaním hygienických a zdravotných zásad
 • knihami daného predmetu
 • spoluprácou s knižnicou, využívaním odbornej literatúry  a časopiseckej literatúry v individuálnej príprave žiakov
 • rečovou kultúrou učiteľa /jazyková bohatosť, hlasová primeranosť, emocionalita/
 • úrovňou rečových zručností študenta vykonávajúceho pedagogickú prax a spôsob komunikácie so žiakmi
Odučené vyučovacie hodiny rozobrať so študentom na základe sebahodnotenia študentom, zhodnotenia pedagógom, rozobrať písomnú prípravu na vyučovaciu hodinu podľa tematického výchovno-vzdelávacieho plánu  /téma, cieľ, pomôcky, jednotlivé časti vyučovacej hodiny, využitie moderných vyučovacích metód a modernej vyučovacej techniky/ klady, nedostatky, zovšeobecnenie skúseností.

Podporovať tvorivosť, kreativitu pri výučbe daného predmetu /napr. podľa možností prezentácie v Power Pointe, učebné texty, pracovné listy, tajničky, osemsmerovky/. 
 


Materiál pre pedagógov pri uskutočňovaní pedag. praxe študentov

 Pedag. prax študentov UKF na predmete PPK za školský rok 2014/2015

 Pedag. prax študentov UKF na predmete PPK za školský rok 2013/2014

 Pedag. prax študentov UKF na predmete PPK za školský rok 2012/2013

 Pedag. prax študentov UKF na predmete PPK za školský rok 2011/2012

 Vyhodnotenie pedag. praxe študentov UKF v Nitre za školský rok 2014/2015

 Vyhodnotenie pedag. praxe študentov UKF v Nitre za školský rok 2013/2014


Vyhodnotenie pedag. praxe študentov UKF v Nitre za školský rok 2012/2013


Zmluva o spolupráci a zabezpečení pedag. praxe študentov z Banskej Bystrice 

 Zmluva o spolupráci a zabezpečení pedag. praxe študentov z Nitry v roku 2018

 Zmluva o spolupráci a zabezpečení pedag. praxe študentov z Nitry v roku 2015


Zmluva o spolupráci a zabezpečení pedag. praxe študentov z Nitry v roku 2014

Poďakovanie za spoluprácu pri zabezpečovaní pedag. praxe
študentov UKF - 1.roč. magisterského štúdia
 


Meno kontak. osoby zabezpeč. pedag. prax na UKF: PaedDr. Katarína Szíjjártóová, PhD.
Oblasť pôsobenia: Centrum celoživotného vzdelávania
Adresa: PF UKF, Drážovská 4, 949 74 Nitra
Telefón: 37/64 08 268
Webová stránka partnerstva: www.ccv.pf.ukf.sk
 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |