Dnes je Saturday, 22. September 2018, meniny má Móric

Výchovný poradca

Koordinátor: Mgr. Lenka Matušíková

Konzultácie: každý deň podľa potreby 

Hlavné ciele činnosti výchovnej poradkyne:

 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a kariérnej prípravy,
 • pozornosť venovať práci s problémovými žiakmi formou pravidelných konzultácií výchovného poradcu s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami,
 • pomáhať sociálne znevýhodneným žiakom, spolupracovať pritom so zákonnými zástupcami,
 • poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • spolupracovať s CPPPaP, koordinátormi pre jednotlivé výchovy, triednymi učiteľmi, vyučujúcimi, vedením školy, zákonnými zástupcami a so žiackou školskou radou,
 • podieľať sa na skvalitňovaní a rozvíjaní pracovných vzťahov, dobrej klímy v triedach a na škole.

Trvalé úlohy:

 1. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu počas školského roku.
 2. Štúdium dostupnej pedagogickej a psychologickej literatúry počas školského roku.
 3. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi počas školského roku.
 4. Účasť na pracovných poradách výchovných poradcov poriadaných CPPPaP.
 5. Tvorba informačného panelu VP.
 6. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení problémov, ktoré sú v pôsobnosti výchovného poradcu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, základné školy, CPPPaP, polícia a i.).
 7. Podieľať sa na príprave školských akcií (DOD, školský ples).
 8. Priebežne spolupracovať s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - požiadať o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
 

 Čo ďalej?

 Prihláška na vysokoškolské štúdium pre školský rok 2018/2019 - študijný odbor ZA

 

© 2009 Stredná zdravotnícka škola & dbart.sk | webmail |